Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/doktorant

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Szkoła Doktorska

Trwa rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Śląskiego. Do 14 lipca kandydaci mogą zarejestrować się w Internetowej Rejestracji Kandydatów.

Żeby ułatwić Państwu poszukiwanie odpowiedzi dotyczących rekrutacji i kształcenia w Szkole Doktorskiej – w jednym miejscu zgromadziliśmy informacje, o które często pytacie i odsyłacze do najważniejszych danych. Będziemy je uzupełniać na bieżąco:

Czy są dostępne wzory druków? – Tak, tam gdzie to możliwe – dostępne pod linkiem https://irk.us.edu.pl/irk/person/docdokt, który widoczny jest też na odpowiednim etapie w IRK.

Gdzie mam wgrać podanie do dziekana i zgodę na przetwarzanie danych? – Każdy kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych na pierwszym etapie rejestracji w IRK. Za podanie do dziekana uznaje się samo wypełnienie wymogów rekrutacyjnych. Dopiero osoby zakwalifikowane do Szkoły będą je drukować i przynosić wraz z innymi dokumentami przy wpisywaniu się do Szkoły.

Jak ma wyglądać projekt planu badawczego? – Do tego dokumentu nie ma formularza. Należy posłużyć się założeniami edytorskimi typowymi dla dyscypliny, w której kandydat chce się kształcić. Projekt powinien zawierać m.in. kontekst badań, cele i pytania badawcze, opis narzędzi i metod, a także danych i sposobu ich pozyskiwania. Jeżeli projekt mieści się w planie jakiegoś zespołu badawczego, to należy opisać rolę, jaką przyszły doktorant ma w nim pełnić.

Czy muszę potwierdzać wszystkie moje osiągnięcia naukowe? – Nie, prosimy wyłącznie o potwierdzanie tych osiągnięć, których sprawdzenie jest niemożliwe za pomocą źródeł internetowych lub ogólnodostępnych katalogów. W razie potrzeby komisja rekrutacyjna będzie wzywać do potwierdzenia konkretnych osiągnięć.

Czy na pewno dopełniłam/dopełniłem wszystkich formalności? – Rejestracja w IRK została przygotowana tak, żeby kandydat niczego nie pominął. Jeżeli po zamknięciu rejestracji komisja rekrutacyjna zauważy jednak jakieś braki, będzie wzywać do uzupełnienia i określi termin na to uzupełnienie. Bezwzględnie do 14 lipca należy wnieść opłatę rekrutacyjną (dotyczy daty wpłaty a nie księgowania, prosimy to jednak zrobić z kilkudniowym wyprzedzeniem), wyrazić zgodę na przetwarzanie danych, podać te dane i złożyć stosowne oświadczenia.

Jestem doktorantem na studiach doktoranckich – czy mogę rekrutować się do Szkoły Doktorskiej? – Tak, nie ma przeciwskazań. Ale jeżeli zamierza Pani/Pan kształcić się w tej samej dyscyplinie, w przypadku przyjęcia do Szkoły Doktorskiej konieczna będzie rezygnacja z dotychczasowych studiów. W Szkole Doktorskiej stypendium doktoranckie otrzymywać będą wszyscy, z wyjątkiem osób posiadających stopień doktora.

Jestem spoza Uniwersytetu Śląskiego, jak mogę wybrać promotora? – Po pierwsze, należy mieć wyraźnie sformułowane oczekiwania i pomysł na projekt badawczy. Dalej, warto szukać na odpowiednich wydziałach – każdy wydział i instytut na swojej stronie precyzyjnie opisuje profil naukowy swoich pracowników. Korespondencyjne wejście we współpracę jest dla naukowca zupełnie naturalnym i często stosowanym sposobem działania. Ostatecznie, regulamin Szkoły Doktorskiej nie ogranicza wyboru promotorów – a tym bardziej kandydatów na promotorów – do listy pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego.

Jak będzie wyglądać rozmowa kwalifikacyjna? – Kandydat staje przed komisją złożoną z przedstawicieli wszystkich dyscyplin danego obszaru (http://doktorant.us.edu.pl/obszary-dziedzinowe-w-szkole-doktorskiej). Scenariusz rozmowy może wyglądać różnie, ale zawsze doktorant będzie poproszony o zaprezentowanie swojego projektu i każdy z członków komisji może zadać pytanie. Jeżeli komisja uzna, że znajomość języka angielskiego lub dowolnego innego języka jest istotną kompetencją dla realizacji projektu, rozmowa może toczyć się w tym języku. 

Jak będzie wyglądał plan zajęć? Czy pogodzę pracę z kształceniem? – Ogólny program kształcenia opisany jest w odpowiedniej uchwale Senatu UŚ: http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-3892019. W pierwszych latach każdy doktorant będzie uczestniczył średnio w 4 zajęciach tygodniowo, prowadzonych na wydziałach i centralnie, za pewne w typowych godzinach pracy, po polsku i po angielsku. Część zajęć będzie się odbywała w dużego grupie, część w niewielkich grupach, a część indywidualnie. Nie ma formalnych przeciwskazań do równoległej pracy i kształcenia (z wyjątkiem ustawowego zakazu zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego), ale ponieważ każdy doktorant otrzyma stypendium, to dodatkowa praca zarobkowa nie będzie nigdy traktowana jako wyjaśnienie dla braków i opóźnień.

Czy kształcenie w Szkole Doktorskiej jest płatne? – Nie, kształcenie jest bezpłatne dla wszystkich doktorantów Szkoły Doktorskiej, bez względu na to, czy mają już stopień doktora i czy są obywatelami polskimi.

Co z kształceniem niestacjonarnym? Co to jest tryb eksternistyczny? – Stopień doktora w Uniwersytecie Śląskim można uzyskać także drogą eksternistyczną, z pominięciem kształcenia w Szkole Doktorskiej. Jest to ścieżka płatna (zwolnienie od opłaty mogą uzyskać pracownicy UŚ i uczestnicy projektów grantowych realizowanych w UŚ). Według obecnych stawek jest to koszt około 20 tysięcy PLN. Tryb eksternistyczny nie jest oparty na kształceniu, kandydat musi zdać egzaminy potwierdzające posiadanie odpowiednich kompetencji. Szkoła Doktorska nie pośredniczy w uzyskiwaniu stopnia tą drogą, a przepisy ją opisujące zostaną dopiero opublikowane.

W przypadku innych pytań, zachęcamy do zadawania ich jedną z przyjętych dróg (http://doktorant.us.edu.pl/kontakt-0).

Skróty

Copyright © 2001-2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.