facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Studia doktoranckie - wymagane dokumenty

Terminy internetowej rejestracji oraz przyjmowania dokumentów od kandydatów na studia doktoranckie zostały podane w przy każdej dziedzinie/dyscyplinie w katalogu systemu IRK 
 

Przebieg rekrutacji i wymagane dokumenty:

 • Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia doktoranckie w Uniwersytecie Śląskim przystępuje do postępowania kwalifikacyjnego dokonujac rejestracji w Systemie IRK oraz zapisując sie na wybraną dziedzinę/dyscyplinę naukową.
 • Do postępowania kwalifikacyjnego może być dopuszczona osoba, która:
  • zarejestrowała się na osobistym koncie rejestracyjnym w systemie IRK,
  • posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny potwierdzony dyplomem lub zaświadczeniem z właściwego dziekanatu albo posiada status beneficjenta programu „Diamentowy Grant
 •  Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doktoranckie powinna złożyć wymagne dokumenty:
  • podanie — ankietę osobową — o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego (IRK) kandydata,
  • życiorys,
  • poświadczoną przez uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich lub zaświadczenie o złożeniu egzaminu magisterskiego z podanym ostatecznym wynikiem studiów  albo dokument potwierdzający posiadanie statusu beneficjenta programu „Diamentowy Grant”
  • trzy fotografie, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, w tym jedną w formie elektronicznej     przykłady fotografii,                   format zdjęć
  • kserokopię obu stron dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata,
  • zaświadczenie z dziekanatu o średniej ocen ze studiów (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych - średnią ocen uzyskanych na obu stopniach kształcenia) — w przypadku kiedy średnia ocen brana jest pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia doktoranckie,
  • opinię samodzielnego pracownika naukowego wraz z pisemną zgodą na pełnienie przez niego funkcji opiekuna naukowego,
  • inne, wymagane dokumenty określone w kryteriach kwalifikacji  lub w zależności od dyscypliny naukowej, określone przez wydziałową lub instytutową komisję rekrutacyjną.
 • Kandydat jest zobowiązany do złożenia kompletu dokumentów w odpowiedniej wydziałowej lub instytutowej komisji rekrutacyjnej w wyznaczonym przez nią terminie.
 • Kandydat, który został zakwalifikowany do przyjęcia, zobowiązany jest dokonać wpisu w sekretariacie studiów doktoranckich w terminie wskazanym w decyzji o przyjęciu.
 • Kandydat, który został zakwalifikowany do przyjęcia na studia doktoranckie, a do postępowania kwalifikacyjnego został dopuszczony na podstawie zaświadczenia z właściwego dziekanatu o posiadanym tytule zawodowym magistra lub równorzędnego , zobowiązany jest do dostarczenia poświadczonej przez uczelnię kopii dyplomu magistra w momencie wpisu na studia doktoranckie.
 • Kandydat, który ukończył studia wyższe za granicą, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów doktoranckich, pod warunkiem uznania dyplomu za równorzędny polskiemu, jeśli przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
 

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.