Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/doktorant

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

PROM - Międzynarodowa wymiana szkoleniowa doktorantów i kadry

Dział Współpracy z Zagranicą informuje o otwarciu naboru wniosków do udziału w projekcie wymiany stypendialnej, realizowanym w ramach programu PROM.

Projekt daje możliwość uzyskania dofinansowania na realizację krótkoterminowych mobilności (wyjazdów zagranicznych oraz przyjazdów z uczelni zagranicznych) w celu odbycia krótkiej formy szkolenia.

Projekt przewiduje szeroki zakres uprawnionych form szkolenia (w tym realizację zajęć dydaktycznych, kursy, staże, wizyty studyjne, badania, pozyskiwanie materiałów do pracy doktorskiej lub artykułu naukowego). Preferowanym celem realizacji mobilności jest aktywny udział w konferencji (w tym np. sesja posterowa, flash talk itd.).

Uprawnieni uczestnicy wyjazdów: doktoranci oraz kadra akademicka Uniwersytetu Śląskiego oraz uczelni zagranicznych (w przypadku przyjazdów na Uniwersytet Śląski). Preferowane wyjazdy pracowników, którzy do końca 2018 r. nie ukończyli 39 lat.

Uprawnione kraje pobytu i realizacji szkolenia oraz kraje, z których realizowane są przyjazdy na Uniwersytet Śląski: bez ograniczeń

Czas trwania wyjazdu stypendialnego: od 5 do 18 dni (wliczając 2 dni podróży).

Wszystkie wyjazdy i przyjazdy w ramach projektu muszą zostać zrealizowane do 30.09.2019 r. Ryczałtowe stawki dofinansowania kosztów podróży, ubezpieczenia zdrowotnego, OC, NNW, opłat wizowych lub związanych z legalizacją pobytu, uzależnione od odległości (od 1.000 zł do 5.000 zł), ryczałtowe stawki dofinansowania kosztów utrzymania, uzależnione od kraju i długości pobytu (od 337 zł do 800 zł dziennie) oraz koszty opłat konferencyjnych/szkoleń/kursów.

Nabór Kandydatów odbywa się dwustopniowo.

Pierwszy etap na poziomie Jednostki Macierzystej, to jest odpowiedniej jednostki Uniwersytetu Śląskiego (Wydział) lub w Uczelni Zagranicznej (w przypadku przyjazdów doktorantów i pracowników akademickich Zagranicznych Uczelni na Uniwersytet Śląski). Propozycje wyjazdów należy zgłaszać na formularzu aplikacyjnym (zał II). W przypadku większej liczby zgłoszeń z wydziału konieczne dołączenie listy rankingowej.

Drugi etap na poziomie centralnym Uniwersytetu Śląskiego: weryfikacja w celu zachowania struktury realizowanych mobilności zgodnej ze strukturą wymaganą przez zasady programu PROM. Potwierdzenie zakwalifikowania kandydata zaznaczane jest na formularzu aplikacyjnym. W przypadku większej liczby kandydatów formularze zgłoszeniowe należy dołączyć do listy rankingowej. Najbliższy termin przekazywania zgłoszeń: 30.03.2019 r.

Szczegółowa informacja o projekcie PROM: prom@us.edu.pl

Wymagana jest zgoda uczestnika mobilności na przekazanie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej danych uczestnika, w tym dotyczących wykształcenia, przynależności do mniejszości narodowej lub etnicznej, sytuacji mieszkaniowej i społecznej, niepełnosprawności. Wszystkie wymagania określone są przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

Załączniki:

PROM - wyjazdy doktorantów regulamin uczestnictwa

PROM - wyjazdy kadry akademickiej regulamin uczestnictwa

Zał. I do regulaminu Umowa z Uczestnikiem Projektu całość wraz z załacznikami do umowy

Zał. II Formularz aplikacyjny

Zał. III Lista rankingowa

Zał. IV Formularz zgłoszeniowy Uczestnika Projektu

Zał. V Zestawienie stawek ryczałtowych dofinansowania obowiązujących w Projekcie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Skróty

Copyright © 2001-2020
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.