Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/doktorant

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Program Mobilności Studentów MOST dla doktorantów

Od roku akademickiego 2011/2012 doktoranci będą mogli realizować swoje zainteresowania naukowe także poza macierzystym uniwersytetem, uczestnicząc w Programie Mobilności Studentów MOST, koordynowanym przez Uniwersytecką Komisję Kształcenia. Program wymiany dla uczestników studiów doktoranckich może być realizowany poprzez uczestniczenie doktorantów w zajęciach przewidzianych w programie studiów doktoranckich, które odbywają się na wybranym przez nich uniwersytecie lub poprzez sporządzenie kwerendy bibliotecznej, archiwalnej lub pracy laboratoryjnej i innego rodzaju współpracy naukowej, jeśli została wcześniej uzgodniona z uczelnią przyjmującą. Udział uczestnika studiów doktoranckich w Programie MOST jest możliwy po ukończeniu przez niego pierwszego roku studiów.
Wszystkich kandydatów do udziału w Programie MOST obowiązuje rejestracja internetowa  w systemie IRK MOST.

Od 15 kwietnia każdego roku akademickiego  na stronie  http://most.amu.edu.pl/index.php/strona-glowna   będzie dostępny link umożliwiający przeglądanie proponowanej przez poszczególne uniwersytety oferty miejsc oraz dokonanie rejestracji, w ramach zadeklarowanych programów studiów doktoranckich. Rejestracja internetowa kandydatów będzie możliwa do dnia 15 maja na semestr zimowy i letni i odpowiednio do dnia 30 listopada na semestr letni. W związku z powyższym doktorantów, kandydatów do udziału w Programie MOST, obowiązuje opisana poniżej procedura:

 1. Uczestnik studiów doktoranckich rejestrując się w systemie IRK MOST, będzie zobowiązany wypełnić na stronie rejestracyjnej formularz zgłoszeniowy, wpisując w odpowiednie pola wymagane dane (m.in. imię, nazwisko, pesel, dane teleadresowe, dane dotyczące studiów, na które uczęszcza), kandydat powinien wskazać cel, jaki zamierza zrealizować w ramach wymiany.
 2. Po dokonaniu rejestracji doktorant będzie miał możliwość wydrukowania ze strony internetowej kompletnego już wniosku.
 3. Z wypełnionym wnioskiem uczestnik studiów doktoranckich winien zgłosić się do opiekuna naukowego, który przygotowuje mu opinię (odrębny dokument), mającą decydujące znaczenie dla udziału danej osoby w Programie. Opiekun naukowy wskazuje szczegółowe cele wyjazdu doktoranta do realizacji w ramach Programu MOST w uczelni przyjmującej.
 4. Po uzyskaniu opinii opiekuna naukowego, doktorant przedkłada wniosek wraz z opinią do akceptacji kierownika studiów doktoranckich.
 5. Następnie wniosek akceptowany jest przez Prorektora ds. Kształcenia Uniwersytetu Śląskiego. W tym celu komplet dokumentów (wniosek wraz z opinią opiekuna naukowego) należy złożyć u Uczelnianego Koordynatora Programu MOST  mgr Ewa Lipska, ul. Bankowa 12,  Dział Kształcenia, pok. nr 10; tel.  032 359-18-80, e-mail:  ewa.lipska@us.edu.pl  

  Terminem końcowym (nieprzekraczalnym) do składania wniosku wraz z opinią jest  15 maja - na semestr zimowy i letni  oraz  30 listopada - na semestr letni.           

 6. Uczelniany Koordynator sprawdza wniosek pod względem formalnym i przekazuje do akceptacji przez Prorektora ds. Kształcenia.
 7. Zaakceptowany wniosek zostanie zeskanowany do systemu IRK MOST, natomiast oryginalne dokumenty zostaną przesłane do wskazanej przez doktoranta uczelni przyjmującej, w celu rozważenia możliwości zakwalifikowania doktoranta na wymianę.
 8. O zakwalifikowaniu doktoranta do wymiany w ramach Programu rozstrzyga kierownik studiów doktoranckich uczelni przyjmującej, po zapoznaniu się z opinią opiekuna naukowego, w terminie do dnia 31 lipca - na semestr zimowy i letni i do dnia 31 stycznia - na semestr letni.
 9. Kierownik studiów doktoranckich zawiadamia o swojej decyzji właściwego merytorycznie prorektora uczelni przyjmującej, w podanym wyżej terminie. Po zakwalifikowaniu doktoranta na wymianę jego rezygnacja z udziału w Programie jest niemożliwa.
 10. Decyzję o przyjęciu doktoranta na określoną formę wymiany wydaje i podpisuje rektor uczelni przyjmującej. Decyzję otrzymuje uczestnik studiów doktoranckich oraz jego uczelnia macierzysta.
 11. Po ukończeniu udziału w Programie MOST uczestnik studiów doktoranckich otrzymuje stosowny certyfikat uczestnictwa.

 

Regulamin Programu Mobilności Studentów MOST dostępny jest na stronie Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia:  http://most.amu.edu.pl/index.php/program-most/regulamin-programu-most

Broszura programu MOST

Niezbędne dokumenty:

 

 

                       
 

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.