facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Kryteria rekrutacji

System punktowy rekrutacji
stosowany przy kwalifikowaniu kandydatów
do Szkoły Doktorskiej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

Lp. Wymagania Opis wymagań Maks.
1. Ostateczny wynik studiów wpisany w dyplomie ukończenia studiów celujący lub bardzo dobry – 5 pkt
dobry plus – 4 pkt
dobry – 3 pkt
dostateczny plus – 2 pkt
dostateczny – 1 pkt
5 pkt
2. Projekt planu badawczego (do 10 stron) podpisany przez kandydata oraz kandydata na promotora Projekt powinien zawierać:
  • kontekst badań – co aktualnie w danej dziedzinie badań dzieje się na świecie – wraz z literaturą przedmiotu
  • szczegółowy opis problemu: jaki jest cel projektu?, jakie metody i techniki badawcze zostaną wykorzystane?
  • opis danych do badań, sposobu ich pozyskiwania i analizowania
  • w przypadku gdy kandydat będzie częścią zespołu badawczego, należy opisać jego wkład w projekt badawczy
30 pkt
3. Rozmowa kwalifikacyjna prowadzona częściowo w języku angielskim lub w innym języku obcym, niezbędnym dla realizacji planu badawczego kandydata Podczas rozmowy kandydat prezentuje planowany projekt – koncepcję doktoratu.
Elementy oceny:
  • projekt planu badawczego
  • wiedza z zakresu obszaru badawczego
  • predyspozycje do prowadzenia badań
50 pkt
min.30 pkt
4. Osiągnięcia naukowe wystąpienia konferencyjne (maks. 5 pkt)
publikacje (maks. 5 pkt)
inne: nagrody, stypendia, staże zagraniczne (maks. 5 pkt)
15 pkt
    Suma 100 pkt

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.