facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej

  1. Podanie do dziekana Szkoły Doktorskiej.
  2. Życiorys kandydata.
  3. Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych przez Uczelnię do celów związanych z rekrutacją, a w przypadku kandydatów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uwarunkowanymi stanem zdrowia wyraźna zgoda kandydata na przetwarzanie danych dotyczących zdrowia.
  4. Oświadczenie kandydata o niestudiowaniu w innej szkole doktorskiej oraz o braku zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego od 1 października 2019 roku.
  5. Oświadczenie kandydata stwierdzające, czy jest/nie jest uczestnikiem studiów doktoranckich.
  6. Kandydat będący uczestnikiem studiów doktoranckich musi podać temat realizowanego w ich ramach projektu, nazwisko opiekuna naukowego/promotora oraz złożyć oświadczenie o rezygnacji ze studiów doktoranckich w przypadku przyjęcia do Szkoły Doktorskiej, o ile przedstawiony przez niego projekt jest realizowany w tej samej dyscyplinie.
  7. Odpis dyplomu poświadczającego uzyskanie kwalifikacji drugiego stopnia wraz z suplementem do dyplomu, a w przypadku ich braku —poświadczone przez właściwego dziekana zaświadczenie o nadaniu tytułu zawodowego i uzyskanej w trakcie studiów średniej ocen; po przyjęciu do Szkoły Doktorskiej odpis dyplomu należy dostarczyć niezwłocznie po jego uzyskaniu; w przypadku ukończenia szkoły wyższej za granicą wymagane jest oświadczenie w formie legalizacji lub apostille, przysięgłe tłumaczenie dokumentu na język polski lub angielski (jeśli dokument wydano winnym języku) oraz potwierdzenie, że dokument uprawnia do kontynuacji kształcenia w kraju wydania na poziomie równoważnym z 8 poziomem Europejskiej Ramy Kwalifikacji — jeśli uprawnienie nie wynika z obowiązujących przepisów prawa lub obowiązujących umów międzynarodowych.
  8. Projekt planu badawczego (maks. 10 stron), podpisany przez kandydata oraz kandydata na promotora.
  9. Pisemna zgoda osoby/jednostki współpracującej przy realizacji rozprawy doktorskiej — jeśli taka współpraca jest planowana i niezbędna do realizacji projektu.
  10. Dokumenty potwierdzające uzyskanie dodatkowych punktów zgodnie z systemem punktowym określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

 

Dokumenty te składa się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) w formie załączników elektronicznych.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.